Validé TTO (Technology Transfer Office)

«Technology transfer brukes om den formelle overgangen av retten til å bruke og kommersialisere nye oppdagelser og innovasjoner som resultat av forskning og vitenskapelig arbeid,  til et annet selskap.»  Association of University Technology Managers.

Alle universitet har et TTO-kontor – et teknologioverføringskontor (Technological Transfer Office).

Vi i Validé TTO er opptatte av innovasjon og vi gleder oss til å diskutere dine ideer med deg. Vårt team av dyktige innovatører, forretningsutviklere, jurister og IP-ledere vil hjelpe deg med å evaluere ideene sitt potensiale og mulighetene for å realisere dem som et produkt eller en tjeneste. Ta kontakt med en i vårt team direkte eller send en forespørsel til tto@valide.no hvis du har en ide å diskutere eller du vil vite mer om Validés TTO

For å få et så godt vurderingsgrunnlag som mulig anbefaler vi at du beskriver din ide gjennom å fylle ut et «Disclosure and Innovation» -skjema. Du finner malen here.

Ta også en titt på vårt Plogen Program, et lett tilgjengelig stipend på opptil NOK 50.000, som du kan bruke til tidlig innovasjonsarbeid.

 

INNOVASJONSPROSESSEN

Hver ide og innovasjon er forskjellig, men de går ofte gjennom følgende prosess fra identifikasjon til kommersiell suksess:

 1. Identifisering

Dette er et stadium hvor du forteller oss om ideen din. Det kan være en uformell prat først. Deretter fyller du ut et innovasjonsopplysningsskjema (DOFI). Her gir du oss en mer detaljert beskrivelse, tegninger, publikasjoner, bakgrunn, status etc.

 1. Screening

Under screeningsprosessen går vi gjennom og evaluerer:

 • Enkelt internt søk rundt teknikk og patentmuligheter
 • Vurdering av problem, løsning og markedskrav
 • Markedskartlegging (web, interne databaser, erfaringer, etc.)
 • Analyse av konkurranse og kommersielt potensial
 • Mulighetsanalyse
 • Teknologisk modenhet gjennom TRL-metoden
 1. Kvalifisering

Hvis vi når dette stadiet, har vi tro på ideen og fortsetter arbeidet med:

 • FoU-planlegging og risikovurdering
 • Ressursanalyse (forskningsgruppe, instrumentering, kompetanse, etc.)
 • Budsjett og finansieringsmuligheter
 • Patent søk (beskyttelsesomfang, FTO – Freedom To Operate))
 • Markedsmuligheter
 • Identifisering av kjernemarked
 • Identifisere IP/Selskapsverdier
 • Partnersøk
 • Kommersiell strategi
 1. Proof-Of-Concept
 • Teknisk og kommersiell gjennomførbarhet
 • Bygging av prototype
 • Følge opp patent og utvikle IP-strategi
 • Utarbeide forretningsplan
 • Identifisere og konkretisere risikoelementene
 1. Kommersialisering
 • Rekruttere team
 • Utvikle MVP (Minimum Viabel Product)
 • Følge opp Patent/FTO
 • Markedsførings- og salgsplan
 • Produksjons- og distribusjonsplanlegging
 • Lisensiering
 • Igangsetting og gjennomføring
 1. Tid for en High-Five!

Våre Technology Transfer Partnere

 

Universitetet i Stavanger (UiS) har ca 9200 studenter og 1300 ansatte på fakultetet, administrasjon og ansatte. UiS er organisert i tre fakulteter som omfatter totalt 14 skoler og avdelinger, samt forskningssentre og Arkeologisk Museum. Mange av aktivitetene er eksternt finansiert forskning utført i samarbeid med International Research Institute of Stavanger (IRIS), som er delvis eid av universitetet.

Les mer: www.uis.no

 

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) er en av fem stiftelser som eies av Helse Vest. SUS sysselsetter 7500 personer, har et budsjett på om lag 5,6 milliarder kroner og er det fjerde største sykehuset i Norge. SUS har fire hovedoppgaver : pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.

Les mer: www.sus.no

 

The International Research Institute of Stavanger (IRIS) er et forsknings- og innovasjonsselskap etablert i 2006. Selskapet har 210 ansatte og er eid av Universitetet i Stavanger og stiftelsen Rogalandsforskning. Selskapet består av tre forskningsavdelinger, IRIS Forskningsinvest og tilhørende datterselskaper. FoU-aktiviteter ved IRIS omfatter både oppdragsforskning og grunnforskning.  Sentrale forskningsområder er energi-, miljø- og samfunns-forskning. Målet er å dekke samfunnets behov for kunnskap og konseptutvikling og industriens behov for innovative løsninger.

Les mer: www.iris.no

 

Nofima er Europas største anvendte forskningsinstitutt innen fiskeri, akvakultur og mat. Instituttet har kontorer og FoU-anlegg flere steder i Norge, blant annet i Stavanger. Nofima har en årlig omsetning på 500 millioner kroner, utfører internasjonalt anerkjent forskning og utvikler løsninger som gir konkurransefortrinn gjennom hele verdikjeden.

Les mer: www.nofima.no

 

Høgskolen på Vestlandet (HVL) – Haugesund er en moderne statsinstitusjon for høyere utdanning med ca 3000 studenter og 280 ansatte. Institusjonen tilbyr studier av høy kvalitet rettet mot spesifikke yrker i samfunnet og det er et stort behov for kandidater fra våre studieprogrammer. Satsingsområdene er lærerutdanning, ingeniør og maritime fag, og helse-og sosialfag.

Les mer: www.hvl.no

 

Helse Fonna er en del av Helse Vest og tilbyr spesialiserte tjenester til en befolkning på rundt 170 000. Virksomheten til Helse Fonna omfatter pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell, og opplæring/restituering av pasienter og deres familier. Helse Fonna Består av Haugesund sykehus, Hospital Stord, Odda Sykehus, Valen sykehus, og fire fellesskaps psykiske sentre: Folgefonn DPS, DPS Haugaland, Karmøy DPS og DPS Stord. Helse Fonna har hovedkontor og administrasjon er i Haugesund.

https://helse-fonna.no/

 

Norges Miljø-og biovitenskapelige Universitet (NMBU) har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. NMBU har om lag 800 forskere, 550 doktorgradsstudenter og godt 5 000 studenter.

https://www.nmbu.no/

 

Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO) skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. NIBIO skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIOs hovedområder er landbruk, mat, klima og miljø. FoU-virksomheten skal gi rom for faglig aktivitet i hele verdikjeden fra forskning og forvaltning til innovasjon og rådgivning.  NIBIO ble etablert 1. juli 2015 etter sammenslåing av tre mindre institutt. Instituttet har rundt 625 årsverk og har 18 lokasjoner i Norge, deriblant på Særheim i Klepp.

Støtteordninger og program for forskningsbasert innovasjon

Plogen – Støtter nye og innovative ideer
Få inntil kr 50 000 for å arbeide med dine ideer.

Disse kan søke: Ansatte ved UiS, SUS, IRIS, NOFIMA, NIBIO og HSV-Haugesund.

Plogen sin målsetting er å stimulere til innovasjonsaktivitet gjennom å støtte utviklingen av nye forskningsbaserte produkter og tjenester.

Les mer:  http://valide.no/plogen-program/

 

FORNY 2020 og proof-of-concept – tilskudd
Innovasjonsprosjekter og selskaper fra forskningsinstitusjoner tilknyttet Validé kan søke om proof-of-concept tilskudd. Dette er tilskudd på fra en til åtte millioner kroner som kan brukes til å verifisere forretningskonsept og teknologi.

Les mer: https://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Forside/1253963921794

 

BIOTEK2021 – Optimalisering Programmet ligner på proof-of-concepttilskuddet omtalt over, men fokuserer på Bioteknologi. Midlene kan i større grad brukes til forskning, men forskningen må ha et kommersielt potensial. “Optimerings” -tilskuddet er en del av det større BIOTEK2021-programmet, som er Norges Forskningsråds mest omfattende forskningsinitiativ innen bioteknologi.

Les mer: https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIOTEK2021/1253972988421

 

EU Horizon 2020

Små og mellomstore bedrifter som er EU-baserte eller etablert i et land tilknyttet Horizon 2020, kan nå få EU-finansiering og støtte til innovasjonsprosjekter som vil hjelpe dem til å vokse og utvide sin virksomhet til andre land – i Europa og utover. Horizon 2020 finansierer innovasjoner med stort potensiale gjennom et dedikert SMB-program som tilbyr sømløs støtte til forretningsutvikling og innovasjon.

Les mer: https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside_HORISONT_2020/1253988679397

 

Innovasjon Norge tilbyr hjelp til gründere og lovende Start-Ups som har vekstambisjoner og et innovativt forretningskonsept som representerer noe nytt og betydelig i markedet. Et av hovedmålene er å hjelpe bedrifter ved å fjerne hindringer for global suksess. Innovasjon Norge sine tjenester vil bidra med veiledning i og implementeringer av nødvendige tiltak som bedrifter kan ha nytte av i en tidlig oppstartsfase.

Les mer: http://www.innovasjonnorge.no/

 

Norway Pumps&Pipes (NP&P) er en plattform for å samle profesjonelle grupper, som ellers ikke har mulighet til å samhandle, for overføring av kunnskap og teknologi. NP & P er et dynamisk verktøy for å utvikle nye ideer, nye løsninger og nye produkter. Samarbeidspartnene bak initiativet er Stavanger Universitetssykehus (SUS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Greater Stavanger

Les mer: Norway Pumps&Pipes 

 

Space Transfer er et teknologioverføringsmeglernettverk som forvaltes av European Space Agency. Målet vårt er å skaffe teknologioverføringer mellom rom- og ikke-romindustrien ved hjelp av spin-out eller spin-in aktiviteter. ESAs kontor for teknologioverføring (TTPO) tar sikte på å styrke europeisk industri ved å identifisere nye forretningsmuligheter for tilbydere av romteknologi og -systemer.

Les mer: http://valide.no/space-transfer/

Innovasjonsopplysningsskjema

 

Ved hjelp av skjemaet  “Disclosure of Invention”, også kalt DOFI, kan du beskrive ideen din, litt om markedsmulighetene og mulig konkurranse. Dokumentet gir oss et grunnlag for å vurdere ideen nærmere. Du finner malen  her. Dokumentet sendes til tto@valide.no eller til en av våre ansatte direkte.

Om TTO

«Technology transfer brukes om den formelle overgangen av retten til å bruke og kommersialisere nye oppdagelser og innovasjoner som resultat av forskning og vitenskapelig arbeid,  til et annet selskap.»  Association of University Technology Managers.

I 2003 ble et nytt lovverk vedtatt i Stortinget. Lovverket ga universiteter rett til å kapitalisere på intellektuell eiendom (IP) utviklet av sine ansatte. Dette innebar og en landsdekkende ambisjon om effektivt å bringe nye innovasjoner ut i markedet. Universitetet i Stavanger og de andre samarbeidende forskningsinstitusjonene har forpliktet seg til å bidra til denne ambisjonen, raskere og mer vellykket enn før – til beste for samfunnet.

Målet med Validé TTO er å kommersialisere nye innovasjoner og funn som kommer fra akademisk forskning og utvikling, til fordel for samfunnet. Vi arbeider i alle stadier av innovasjonskjeden, fra identifisering av innovative ideer til lisensiering eller oppstart, gjennom sikring av immaterielle rettigheter (IPR), innovasjonsledelse og forretningsutvikling.
Validé TTOs hovedoppgave er å øke samhandlingen mellom vitenskap og industri gjennom å bygge en solid og bærekraftig bro mellom oppfinnere og industripartnere.

Våre primære funksjoner:
• Stimulere til og identifisere nye funn og ideer i forskningsmiljøene
• Etablere og vedlikeholde en profesjonell og støttende innovasjonskultur
• Identifisere og administrere nye innovative prosjekter og IP-porteføljer fra         forskningsinstitusjoner
• Sikring av immaterielle rettigheter
• Bidra til at ideen går raskest mulig fra selve oppdagelsen til hvordan ideen kan fungere i praksis (proof of concept)
• Kartlegge hvordan ideen kan generere inntekter for oppfinnere og forskningsinstitusjoner
• Utvikle og opprettholde sterkt samarbeid med industri og kommersielle partnere
• Styrke kommersiell bevissthet og motivasjon blant forskere
• Lisensiering av teknologi

Validé TTO har et høyt kvalifisert og erfarent team som inkluderer fagfolk med både vitenskapelig og forretningsmessig bakgrunn.

Aktiviteter:
• Innovasjonsledelse
• Ide og IP evaluering
• Sikring av Immaterielle rettigheter (IPR)
• Risikostyring og kvalitetssikring
• Markedsundersøkelser og kommersielle strategier
• Markedsvurderinger og evaluering av kommersielle partnere
• Lisensiering og oppstartsetableringer
• Utdanning og opplæring

Validé ligger i en av verdens ledende olje / energiklynger i Stavanger. Validé samarbeider med forskningsinstitusjonene Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssykehus (SUS), International Research Institute of Stavanger – (IRIS), Nofima, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Validé TTO har mandat, på vegne av disse institusjonene, til å ta direkte kontakt med forskerne, identifisere og evaluere nye innovasjoner og samarbeide om kommersielle aktiviteter. TTO ligger i Innovasjonspark Stavanger (Ipark), som er et miljø for teknologi- og forretningsutvikling.

 

Nøkkeltall

Årstall
• 10-15 lisensavtaler til oppstartsselskap og industri
• 150 innovasjonsidear til vurdering
• Omsetning på 2 millioner dollar
• 10-15 patentsøknader
• 30+ innovasjonsprosjekter (FORNY Rogaland program, proof of concept, optimalisering, EU Horizon, etc.)

Samlede tall 2002-2016
• 90+ patentfamilier
• 70 + lisenser, oppstartsselskap og teknologisalg
•  NOK 72 millioner investert i proof-of-concept prosjektfinansiering
• NOK 520 millioner investert i oppstartsselskap
• NOK 1600 millioner akkumulert verdi i relaterte bedrifter
• NOK 184 millioner ved salg av aksjeposter