Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Pære

Hva er teknologioverføring?

Er du en student eller en forsker som har en innovativ idé? Validé TTO sitt samfunnsoppdrag er være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i Rogaland.

Vi ønsker at forskere og industripartnere skal finne hverandre og utvikle nye løsninger sammen til beste for samfunnet.

Validé har mer enn 25 års erfaring med dette oppdraget. Vi har et godt kvalifisert team av forretningsutviklere og IP-ledere som hjelper deg med å evaluere potensiale i ideene dine, og realisere ideer til produkt og/eller tjenester.

Vårt engasjement handler om innovasjon.

Hvis du har en idé som du vil diskutere med Validé sitt teknologioverføringskontor, eller dersom du vil vite mer om hva Validé TTO kan gjøre for deg; ta kontakt med en av våre utviklere, eller send en generell forespørsel til post@valide.no.

Slik leverer du en idé til oss:

Du kan beskrive din idé i vårt idéskjema DOFI (Disclosure of Innovation norsk og engelsk skjema)
Last ned, fyll ut og send oss på epost tto@valide.no: DOFI (norsk) DOFI (english)

Vårt mandat og samfunnsoppdrag
Validé TTO sin oppgave er å kommersialisere innovasjoner fra den akademiske forskningen (FoU) til en annen part, industri/næringsliv, til beste for samfunnet. Validé er TTO for seks forskningsmiljø og prosjektpartner med to andre.

Definisjon på TTO: «Teknologioverføring er et begrep som brukes for å beskrive en formell overføring av rettigheter til bruk og kommersialisering av nye funn og innovasjoner som følge av vitenskapelig forskning til en annen part».

I 2003 ble en ny lov vedtatt av Stortinget som gir universiteter rett til å kapitalisere på intellektuell eiendom (IP) som er utviklet av deres ansatte. Dette skiftet lanserte en nasjonal ambisjon om effektivt å bringe nye innovasjoner til markedet. Universitetet i Stavanger (UiS) og de andre samarbeidende forskningsinstitusjonene i regionen er i følge norsk lov, pliktet til å bistå med denne overføringen av innovativ teknologi. Slik ble TTO-ene etablert, og det er elleve av dem i Norge i dag.

Målet for alle TTO-ene er å flytte innovasjoner og smarte løsninger raskt og mer suksessfullt enn tidligere til et næringsliv og marked som virkelig trenger nye løsninger. Slik som du ser forklart i denne videoen:

Hvorfor er teknologioverføring viktig?

FREMTIDEN ER GLOBAL: Tradisjonelt har teknologioverføring fokusert på nasjonale, kommersielle aktiviteter, men i dag har våre rettighetshavere og startups et langt videre fokus; nemlig hvordan de kan påvirke i global skala. (Foto: Hilde Garlid)

Teknologioverføring (TTO) har historisk sett hatt fokus på lisensiering av immaterielle rettigheter mellom forskningsinstitusjonene og industrien.

Nå krever universiteter, sykehus og forskningsinstitutter betydelig mer. Det fokuseres mer på innovasjonsledelse for å drive fram entreprenørskap, bransjenes samarbeidsevne og felles aktiviteter.

Den moderne TTO-støtten som Validé representerer, omfatter flere funksjoner i prosessen fra idé til marked. Fordi både teknologioverføring og tempoet har endret seg, er det ikke lenger uvanlig at ett innovasjonsprosjekt går gjennom hele verdikjeden vår; fra identifikasjon til lisensiering, selskapsetablering, akseleratorprogram og investering.

Dette er en krevende prosess hvor en ofte tar høy risiko, og som derfor krever et godt fungerende innovasjonsøkosystem.

Validé tilbyr dette samspillet både innenfor og mellom kjernevirksomhetene våre, og vektlegger kompetanseoverføringer både fra teknologioverføring, oppstart av inkubator, akselerator, investering og klyngeprogram.

Vi er stolte over det økosystemet vi har bygget opp, og at vi i dag driver et meget effektivt system som muliggjør moderne teknologioverføring i Rogaland.

Hvordan jobber Validé TTO?

Validé samarbeid mer forskere og studenter fra åtte forskningsmiljø. Vi er TTO for seks forskningsmiljø, og har prosjektoppdrag for to andre. Deres tekniske områder er jordbruk, akvakultur, bioteknologi, bygg, mat, energi, helseteknologi, livsvitenskap, materialvitenskap, medisinske produkter og programvare.

Forskningsinstituttene disponerer milliarder av kroner til forskning, og øker årlig både antall forskere, studenter og forskningsmidler. Samarbeid med etablert industri og næringsliv har alltid stått sterkt i regionen. Det gir et sterkt, strategisk fokus på forskning og innovasjon fra mange næringsaktører i hele regionen.

Tradisjonelt har TTO fokusert på nasjonale, kommersielle aktiviteter, men i dag har flere av våre rettighetshavere og oppstartsselskap global påvirkning.

Her noen eksempler på internasjonale spin-off fra forskningsmiljøene:
HuddleStock
Shoreline
Factiverse
Saferock
Typhonix

Validé investerer i tidlig fase
Validé Invest AS er to presåkornfond med private og offentlige kapital. Validé Invest I ble etablert i 2016, på 30 MNOK og har investert i 11 selskap. Validé Invest II ble etablert 1.juli 2020, og har pr. jan 2021 gjort to investeringer.

For Validé er den samlede, årlige innhentingen av privat og offentlig kapital fra porteføljeselskapene våre, fra FoU, på over 100 millioner kroner.

Plogen-programmet gir regional støtte til tidligfaseinnovasjon og utviklingsstøtte fra partnerforskningsinstituttene og private selskaper.

Beskriv din idé i vår DOFI

I skjemaet «Disclosure of Invention», også kalt DOFI, kan du beskrive ideen din og gjøre dine første refleksjoner om markedet, markedspotensial og mulige konkurrenter. Det er et nyttig dokument for oss å bruke i våre vurderinger og evalueringer, og vi setter stor pris på om du kan bruke denne malen til å beskrive ideene dine.

Her kan du beskrive din idé i vår DOFI
Eller du kan laste ned, fylle inn og sende en DOFI til oss på epost: tto@valide.no
DOFI (norsk)
DOFI (english)

Validé er TTO for seks forskningsinstitusjoner


ENERGIHOVEDSTAD: Validé TTO er lokalisert i Stavanger, Rogaland. Regionen har et sterkt og innovativt næringsliv og vitenskapelig og miljø, særlig innen energi.


Universitetet i Stavanger (UiS) har ca. 12.000 studenter og 2.000 ansatte på fakultetene og i administrasjonen. UiS er organisert i seks fakulteter, 13 institutter, to nasjonale forsknings- og kompetansesenter samt arkeologiske museum. Mange av de eksternt, finansierte forskningsaktivitetene utføres i samarbeid med Norce, som deles av universitetet.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) Helse Stavanger HF er et av landets seks universitetssykehus,og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest.
SUS har mer enn 7.800 medarbeidere fra over 30 nasjoner. Sykehuset betjener en befolkning på 369.000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraft, utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning NMBU har 6400 studenter, 1900 ansatte og 64 studieprogram.
Validé er TTO for NMBU Sandnes (egen nettside: SEARCH)

Validé TTO samarbeider med Ard innovation som er teknologioverføringskontoret (TTO) for NIBIO og NMBU, og 100% eid av disse forskningsinstitusjonene. Ard innovation tilbyr tjenester for ansatte og studenter ved disse institusjonene. Oppdraget er å bistå idéhaver med å utvikle forskningsresultater til bærekraftige produkter og tjenester.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høyskolene i landet, med om lag 16.000 studenter fordelt på fem campus. HVL ble etablert 1. januar 2017 da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonert. HVL har fem campuser på Vestlandet. Her kan du ta årsstudium, bachelor-, master- eller doktorgrad.
HVL har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitenskap, ingeniør- og maritime utdanninger, lærer-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitenskap, og økonomi og ledelse, og hvert år uteksamineres 3100 kandidater innen disse fagområdene. Validé er TTO for HVL Stord og Haugesund.

... og prosjektpartner med

Norce er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, og har 700 ansatte, 1.500 prosjekter, en årlig omsetning på 890 millioner kroner og ca. 500 vitenskapelige publikasjoner per år. Hvis vi inkluderer NORCEs datterselskaper, har konsernet 800 ansatte fra hele verden. Konsernets kunnskap er representert i flere land, og omsetningen er på over 1 milliard kroner. NORCEs hovedkontor ligger i Bergen, og konsernet har sterk tilstedeværelse i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Hvor er Validé TTO?

Validé TTO holder til i Innovasjonspark Stavanger som er et høyteknologisk miljø for teknologiutvikling og forretningsvekst. Innovasjonsparken huser 154 små og store bedrifter, og har et miljø med 1300 ansatte.

Innovasjonspark Stavanger, hovedbygg i2


Universitetets campus er 500 meter unna. Innovasjonspark Stavanger er en del av Campus Ullandhaug med forskningsinstitusjoner som Norce og statlige institusjoner som Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Statens kartverk i vårt nærmiljø. I 2023 blir Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS) en del av Campus Ullandhaug.

Finansiering av forskningsbaserte innovasjoner

VEKST: Validé er vert for ulike statlige og regionale finansieringsprogram. Vi kan veilede deg til hvilket program du bør søke, og bistår også med søknaden.

Plogen - Støtter nye og innovative ideer

Plogen-programmet er et regionalt initiativ i Rogaland for å støtte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester eller på andre måter påvirker samfunnet. Programmet har en nøkkelfunksjon for å heve teknologier fra det grunnleggende teknologiske nivå (TRL) 1 - Forskning til teknologioptimalisering (TRL 2-4) og Proof of Concept (TRL 4-6).

Hvem kan søke om støtte fra Plogen?

• Ansatte ved UiS kan søke om inntil 100.000 kroner.
• Søkeren må være ansatt hos et av de respektive forskningsinstituttene gjennom hele prosjektperioden.
• Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forsknings- og interesseområde.
• Hvis søknaden din ikke kvalifiserer for støtte fra Plogen-programmet, vil TTO fortsatt gi en idévurdering og eventuelt omdirigere deg til riktig program.
• Vi ønsker velkommen prosjekt som går på tvers av forskningsinstitutt eller andre tverrfaglige prosjekter. Det gjelder også søknader som sendes inn av team.
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i løpet av prosjektet.

Vennligst last ned dokumentene for mer informasjon og søknadsskjema:

NORSK OG ENGELSK: Plogen program, informasjon
NORSK: Plogen søknadsskjema

NORWEGIAN AND ENGLISH: Plogen program, information
ENGLISH:
Plogen Application Form

Spørsmål? Kontakt plogen@valide.no


KOMMERSIALISERINGSMIDLER I FORSKNINGSRÅDET (Tidl FORNY 2020)
Innovasjonsprosjekter og selskaper fra forskningsinstitusjonene tilknyttet Validé kan søke om kommersialiseringsmidler. Dette er tilskudd fra 0,5 millioner kroner, som kan brukes til å verifisere teknologi og forretningsmuligheter.

Les mer

Forskningsrådet
Forskningsrådet har innovasjon- og kommersialiseringsmidler innen de de fleste fagområder.

Les mer

EU Horizon - SME Instruments
Små og mellomstore bedrifter som er EU-baserte eller etablert i et land tilknyttet Horizon 2020, kan få EU-finansiering og støtte til innovasjonsprosjekter som skal hjelpe dem til å vokse og utvide sin virksomhet til andre land - i Europa og utover. Horizon 2020 finansierer innovasjoner med høyt potensial gjennom et dedikert SME-instrument som tilbyr sømløs forretningsinnovasjonsstøtte.

Les mer

Innovasjon Norge - Oppstartsstøtte
Innovasjon Norge tilbyr hjelp til gründere og lovende start-ups som har vekstambisjoner og som har et innovativt forretningskonsept som representerer noe nytt og betydelig i markedet. Et av hovedmålene til Innovasjon Norge er å å fjerne hindringer og bistå norske startups til internasjonal suksess.

Les mer